آموزش عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

با سلام . همانطور که در پست های قبل به شما قول داده بودیم که عناصر HTML را به شما آموزش دهیم، امروز نیز هدف از این پست این است که به آموزش عنصر iframe و کاربرد آن در HTML برای شما کاربران عزیز بپردازیم . امیدواریم این مقاله برای شما نیز مفید باشد. با ما همراه باشید.

عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

برچسب iframe فریم های درون خطی را معیـن می کند . فریم های درون خطی برای جاسازی مدرک ی دیگر در مدرک HTML فعلی بهره گیری خواهد شد. عنصر iframe یا عنصر فریم های درون خطی HTML ، بطور اثر گذار یک صفحه HTML دیگر در صفحه جاری تعبیه می کند .

مثال ۱:

<p>Your browser does not support iframes.</p>

<p>Your browser does not support iframes.</p>

</p> <p>  <p>Your browser does not support iframes.</p></p> <p>

</p> <p>  <p>Your browser does not support iframes.</p></p> <p>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

تفاوت میـان HTML 4.01 وHTML5

در HTML5 خصوصیت های تازه اضافه شده و چندین خصوصیت HTML 4.01 هم از HTML5 پاک شده می باشد.

 

تفاوت میـان HTML و XHTML

در XHTML، خصوصیت name کهنه شده و پاک خواهد شد. به جای آن از خصوصیت id بهره گیری نمایید .

عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

 

عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

 

ویژگی های عنصر iframe

تگ HTML خواهـد توانست حاوی یک یا چند خصوصیت باشد که چگونگی عرضه در مرورگر را مشـخص میکنند. خصوصیت ها حاوی یک نام و یک مقدار می باشند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خصوصیت با علامت نقل قول احاطه می شود .

۳ نوع خصوصیت وجود دارد که شما خواهید توانست به تگ های HTML خود اضافه نمایید :

ویژگی خاص عنصر

ویژگی عمومی

ویژگی رویداد

 

ویژگی های خاص  عنصر iframe

خاصیتمقدارشرح
alignleft
right
top
middle
bottom
در HTML5 حمایت نمی شود
چیدمان  iframe را با دقت به عناصر اطراف آن معیـن می کند
frameborder۱
۰
در HTML5 حمایت نمی شود
مقدار ۱ (مقدار پیش فرض) به مرورگر می گوید که  بین این قاب و هر قاب دیگر یک مرز مشـخص نمایید . ولی مقدار ۰ به مرورگر می گوید که میـان این فریم و فریم های دیگر  مرزی وجود ندارد ه باشد
heightpixelsارتفاع  iframe را مشـخص می کند
longdescURLدر HTML5 حمایت نمی شود صفحه ای که حاوی توضیحاتی از محتوای  iframe است را معیـن می کند
marginheightpixelsدر HTML5 حمایت نمی شود
حاشیه بالا و زیـر محتوای  iframe را مشـخص می کند
marginwidthpixelsدر HTML5 حمایت نمی شود
حاشیه چپ و راست محتوای  iframe را  تعیین می کند
nametextاسم IFRAME را مشـخص می کند
sandbox جدید“”
allow-forms
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
گروه محدودیت های زیادتری را برای محتوای  iframe فعال می کند
scrollingyes
no
auto
در HTML5 حمایت نمی شود
مشخص می کند که اسکرول مرتبه در iframe نشان داده گـردد یا خیر
seamless جدیدseamlessمشخص می کند که  iframe می بایست مثل قسمتـی از مدرک ِ در برگیرنده آن به نظـر برسد.
srcURLآدرس مدرک ی که در  iframe قرار میگرد را  مشخص می کند
srcdoc  جدیدHTML_codeمحتوای  iframe صفحه را برای نمایش در  iframe معیـن می کند
widthpixelsعرض  iframe را مشـخص می کند

 

ویژگی های عمومی عنصر iframe

برچسب iframe  از خصوصیت های عمومی HTML حمایت می کند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

 

ویژگی های رویداد عنصر iframe

برچسب iframe  از خصوصیت های رویداد در HTML هم حمایت می کند .

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeبروزرسانی
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

 

حمایت از مرورگر ها

برچسب iframe  در تمام مرورگرهای مهـم مثل اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری حمایت می شود .

تنظیمات پیش فرض CSS :

بیشتر مرورگر ها عنصر  iframeرا با مقادیر پیش فرض پایین مشخص میکنند:

iframe:focus {      outline: none; } iframe[seamless] {      display: block; }

1

2

3

4

5

6

7

iframe:focus {

outline: none;

}

iframe[seamless] {

display: block;

}

به پایان مقاله آموزش عنصر iframe و کاربرد آن در HTML رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم . منتظر آموزش عناصر دیگر HTML در این سایت باشید.

شاد و پیرووز باشید.