آشنایی با عنصر input و کاربرد آن در HTML

در این مطلب قصد داریم با موضوعی متفاورت از سایر مطالب سایت در خدمت شما باشیم. به درخواست برخی از کاربران می خواهیم شما را با عنصر input و کاربرد آن در HTML آشنا کنیم. امیدواریم مقاله آشنایی با عنصر input و کاربرد آن در HTML برای شما نیز مفید و کاربردی باشد. با ما همراه باشید.

عنصر input و کاربرد آن در HTML

عنصر input و کاربرد آن در HTML

 

تگ input یک فیلد داخل ی تهیه کرده که کاربر خواهـد توانست در آن اطلاعات وارد نماید . این تگ برای تهیه مدیریـت های تعاملی برای ساختـار های مبتنی بر وب به منظور پذیرفتن داده های کاربر بهره گیری می شود . فیلد داخل ی خواهـد توانست با دقت به خصوصیت type از فراوانـی تمام طرف متفاوت باشد.

 

توجه : input  یک عنصر خالی است و تنها حاوی خصوصیت میباشد.

مثال :

First name:
Last name:

Click the “Submit” button and the form-data will be sent to a page on the server called “demo_form.asp”.

First name:

Last name:

Click the “Submit” button and the form-data will be sent to a page on the server called “demo_form.asp”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عنصر input و کاربرد آن در HTML

عنصر input و کاربرد آن در HTML

عنصر input و کاربرد آن در HTML

نکته: از عنصر label برای تعریف لیبل هایی برای عناصر input بهره گیری می شود .

تفاوت میـان HTML و HTML5 4.01

عنصر input و کاربرد آن در HTML

عنصر input و کاربرد آن در HTML

ویژگی align در HTML5 حمایت نخواهد شد.

در HTML5، تگ input حاوی چندین خصوصیت جدید بوده و به خصوصیت type چند مقدار تازه اضافه شده می باشد.

تفاوت میـان HTML و XHTML

عنصر input و کاربرد آن در HTML

عنصر input و کاربرد آن در HTML

در HTML، تگ input  برچسب پایانی ندارد ولی در XHTML، تگ های input  باید قطعا بسته شود،

ویژگی ها:

تگ HTML خواهـد توانست حاوی یک یا چند خصوصیت باشد که چگونگی عرضه در مرورگر را مشـخص میکنند. خصوصیت ها حاوی یک نام و یک مقدار می باشند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خصوصیت با علامت نقل قول احاطه می شود .

۳ نوع خصوصیت وجود دارد که شما خواهید توانست به تگ های HTML خود اضافه نمایید :

ویژگی خاص عنصر

ویژگی عمومی

ویژگی رویداد

 

ویژگی خاص عنصر در تگ های HTML

خاصیتمقدارشرح
acceptfile_extension
audio/*
video/*
image/*
media_type
نوع فایل هایی که سرور می پذیرد را مشـخص می کند . تنها برای :”type=”file
alignleft
right
top
middle
bottom
در HTML5 حمایت نخواهد شد.چیدمان یک داخل ی تصویر را معیـن می کند . تنها برای :type=”image”
alttextمتن جایگزین برای عکس های مشخص می کند . تنها برای :type=”image”
autocompleteجدیدon
off
مشخص می کند که تکمیل اتوماتیک عنصر input  باید فعال باشد یا خیر.
autofocusجدیدautofocusفوکوس اتوماتیک یک عنصر input  را در زمان لود شدن صفحه معیـن می کند
checkedcheckedمشخص می کند که عنصر input در زمان لود شدن صفحه می بایست از پیش گزینش شده باشد . تنها برای :”type=”checkbox”type=”radio
disableddisabledمشخص می کند که عنصر input  باید غیر فعال باشد
formجدیدform_idیک یا چند ساختـار متعلق به عنصر input معیـن می کند .
formactionجدیدURLURL فایلی که مدیریـت داخل ی را در زمان فرستادن ساختـار پردازش می کند معیـن می کند . تنها برای “type=”submit”type=”image
formenctypeجدیدapplication/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
روش کد گذاری form-data در زمان فرستادن به سرور را  مشخص می کند . تنها برای :”type=”submit“type=”image
formmethodجدیدget
post
متد HTTP برای فرستادن داده ها به action URL  را تعریف می کند . تنها برای:”type=”submit”type=”image
formnovalidateجدیدformnovalidateتعریف می کند که عناصر ساختـار در زمان فرستادن نبایستی تائید ارزش شوند
formtargetجدید_blank
_self
_parent
_top
framename
جایی که سرانجام حاصل از فرستادن ساختـار نمایش داده می شود ، معیـن می کند . تنها برای :”type=”submit”type=”image
heightجدیدpixelsارتفاع عنصر input را مشـخص می کند . تنها برای :type=”image”
listجدیدdatalist_idبه یک عنصر  datalist که حاوی مورد های از پیش مشـخص شده برای یک عنصر input می باشد، اشاره دارد.
maxجدیدnumber
date
حداکثر مقدار را برای عنصر input مشـخص می کند
maxlengthnumberحداکثر تعداد کاراکتر مجاز را در عنصر input معیـن می کند
minجدیدnumber
date
حداقل مقدار را برای عنصر input مشـخص می کند
multipleجدیدmultipleمشخص می کند که کاربر خواهـد توانست بیش از یک مقدار در عنصر input وارد نماید
nametextاسم عنصر input را مشـخص می کند
patternجدیدregexpبرای مقدار عنصر input یک عبارت منظم معیـن می کند
placeholderجدیدtextیک اشاره کوتاه توصیف کننده مقدار مورد انتظار یک عنصر input  را  معیـن می کند
readonlyreadonlyیک فیلد داخل ی read-only معیـن می کند
requiredجدیدrequiredمشخص می کند که یک فیلد داخل ی می بایست پیش از فرستادن ساختـار پر شود
sizenumberعرض را در کاراکترهای عنصر input مشـخص می کند .
srcURLURL یک تصویر را به عنوان یک دکمه submit معیـن می کند . تنها برای :type=”image”
stepجدیدnumberتعداد فواصل قانونی یک فیلد داخل ی را مشـخص می کند
typebutton
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
نوع عنصر input را مشـخص می کند
valuetextمقدار یک عنصر input را معیـن می کند .
widthجدیدpixelsعرض عنصر input را مشـخص می کند . تنها برای :type=”image”

ویژگی های عمومی تگ های HTML

برچسب input از خصوصیت های عمومی HTML حمایت می کند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

ویژگی های رویداد

برچسب input از خصوصیت های رویداد در HTML هم حمایت می کند .

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeبروزرسانی
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

حمایت از مرورگر ها

برچسب input در تمام مرورگرهای مهـم مثل اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری حمایت می شود.

خب دوستان به انتهای مقاله آموزشی آشنایی با عنصر input و کاربرد آن در HTML رسیدیم . در پست های بعدی نیز سعی وی شود سایر عناصر HTML را بصورت کامل برای شما توضیح داده شود. در صورتی که نیاز به اطلاعاتی در مورد سرور مجازی کانادا و سرور اختصاصی دارید کلیک کنید.