آشنایی با تگ area و کاربرد آن در HTML

در پست های قبلی تگ هایی از HTML  را ارائه دادیم و در ادامه همان آموزش ها قصد داریم  در این مطلب شما دوستان عزیز را با تگ area و کاربرد آن در HTML آشنا کنیم. تا اتنهای این آموزش ما را همراهی بفرمایید.

تگ area و کاربرد آن در HTML

تگ area و کاربرد آن در HTML

 

تگ منطقه ای در درون یک نقشه تصویری (یک تصویر با مناطق قابل کلیک) تعریف می کند . به مثال پایین دقت نمایید :

1

2

3

4

5

6

7

 

usemap=”#planetmap”>

تگ area و کاربرد آن در HTML

تگ area و کاربرد آن در HTML

تگ area و کاربرد آن در HTML

عنصر همیشه در درون یک تگقرار میگیرد.

توجه: خصوصیت usemap در تگ img با خصوصیت name در تگبه هم مشابه می باشند و رابطه میـان تصویر و نقشه را تهیه می کنند.

تفاوت میـان HTML 4.01 و HTML5

HTML5 چند خصوصیت جدید معرفی کرده و بعضـی از خصوصیت های HTML 4.01 را دیگر حمایت نمی کند .

تفاوت میـان HTML و XHTML

در HTML تگ ، تگ انتهـا ندارد در حالیکه در XHTML می بایست بسته شود.

ویژگی ها

تگ HTML خواهـد توانست حاوی یک یا چند خصوصیت باشد که چگونگی عرضه در مرورگر را مشـخص میکنند. خصوصیت ها حاوی یک نام و یک مقدار می باشند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خصوصیت با علامت نقل قول احاطه می شود .

۳ نوع خصوصیت وجود دارد که شما خواهید توانست به تگ های HTML خود اضافه نمایید :

  • ویژگی خاص عنصر
  • ویژگی عمومی
  • ویژگی رویداد

ویژگی خاص عنصر 

ویژگی هامقدارتوضیحات
alttextیک متن جایگزین برای منطقه مشـخص می کند . چنان چه ویژگی href  وجود داشته باشد این خصوصیت مورد نیاز خواهد بود .
coordscoordinatesمختصات منطقه را مشـخص می کند
download Newfilenameوقتی که یک کاربر روی لینک کلیک می کند ، معیـن می کند که هدف دانلود می شود .
hrefURLلینک مورد نظـر را برای منطقه مشـخص می کند
hreflang  Newlanguage_codeزبان URL مورد نظـر را معیـن می کند
media  Newmedia queryمشخص می کند که URL مورد نظـر برای چه رسانه یا دستگاه هایی بهینه سازی شده اند
nohrefvalueدر HTML5 حمایت نخواهد شد.مشخص می کند که یک منطقه هیچ لینک مرتبطی ندارد
rel   Newalternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
رابطه میـان اسناد جاری و لینک شده را معیـن می کند .تنها و تنها وقتی بهره گیری می شود که خصوصیت href موجود باشد.
shapedefault
rect
circle
poly
شکل یک لینک را معیـن می کند
target_blank
_parent
_self
_top
framename
جایی که اسناد لینک شده می بایست باز شوند را معیـن می کند
type  NewMIME_typeنوع MIME در URL  مورد نظـر را معیـن می کند

ویژگی عمومی

تگ از خصوصیت های عمومی HTML حمایت می کند .

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

ویژگی رویداد

تگ ضمناً از خصوصیت های رویداد در HTML هم حمایت می کند .

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeبروزرسانی
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

حمایت مرورگر ها

تگ در تمام مرورگرهای مهـم مثل اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری حمایت می شود

خب دوستان به انتهای مقاله اموزشی آشنایی با تگ area و کاربرد آن در HTML رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درمورد سرور مجازی و هاستینگ کلیک کنید.