پروتکل snmp و کاربرد آن

در این پست قصد داریم شما کاربران عزیز را با پروتکل snmp و کاربرد آن آشنا کنیم. در ابتدا توضیحات مختصری در مورد پروتکل snmp ارائه خواهیم داد و در ادامه به کاربردهای این پروتکل اشاره خواهیم کرد. امیدواریم مقاله پروتکل snmp و کاربرد آن برای شما نیز مفید باشد. با ما همراه باشید.

پروتکل snmp

پروتکل snmp

پروتکل snmp چیست؟

SNMP پروتکل لایه Application هست که توانایی نقل و انتقال اطلاعات مدیریتی را میـان عناصر شبکه تهیه می کند و در واقع بخـشی از پروتکل TCP/IP می باشد.این پروتکل توانایی مدیریت و پیدا کردن مـوارد و حل آنان را در شبکه برای مدیران مهیا می کند . سه ورژن از این پروتکل موجود هست که عبارتند از : SNMP V1 , SNMP V2 , SNMP V3

هر سه ورژن، حاوی یک سری مشخصات مشترک می باشند . اما می بایست افزود ورژن شماره سه خیلی ایمن تر از ورژن های دیگر می باشد.

یك شبكه مدیریت مبتنی برSNMP حاوی سه عنصر كلیدی است :

عناصر مهـم در SNMP

پروتکل snmp

پروتکل snmp

– سیستم مدیریت شبكه ( Network Management System NMS)

– كارگزاران ( Agent)

– تجهیزات مدیریت شده ( Managed devices)

هر یک از تجهیزات شبکه که می بایست مدیریت شوند (Managed Devices) ، در واقع یک نود از شبکه می باشند که حاوی یک(Agent) داخل خود می باشند. این تجهیزات اقدام به جمع آوری و ذخیره سازی اطلا عات می كنند و سپس این اطلاعات را در اختیار NMS قرار میدهند . این تجهیزات برخـی وقتها اوقات عناصر شبكه نیزگفته می شوند كه می توانند تجهیزاتی از قبیل روترها،سوئیچها، Bridge ها، Hubها، كامپیوتر ها و پرینتر ها باشند.

به عبارت دیگر می توان گفت هر یک از اجزاء شبکه که از پروتکل SNMP حمایت کرده و می توان از آنان با بهره گیری از NMS ها به واسطه پروتکل SNMP اطلاعات اخذ نمود، یک Managed Device خوانده می شـود .

فرامین پایه در  SNMP

پروتکل snmp

پروتکل snmp

تجهیزات مدیریت شده، بوسیـله چهار فرمان مهـم كنترل می شوند كه این 4 فرمان عبارتند از :

Read:  با این فرمان NMS تجهیزات مدیریت شده را مانیتور می كند و متغییرهای گوناگونی را كه بوسیـله تجهیزات مدیریت شده مواظبت کردن می شوند را امتحان یا بازرسی میكند.

Write : با این فرمان NMS تجهیزات مدیریت شده را كنترل می كند و مقادیر متغییرهای ذخیره شده در تجهیزات مدیریت شده را تغییر می دهد.

Trap : با این فرمان تجهیزات مدیریت شده به شیوه غیر هم وقـت رخدادها را برای NMS گزارش می كنند. در واقع وقتی واقعه ای رخ می دهد؛ به ازای هر رخداد، یك Trap از طرف تجهیزات كنترل شده به سمت NMS ارسال می شـود .

Traversal Operation : با این فرامین پیمایشی، NMSتصمیم می گیرد كه كدام یك از متغییرهای یك تجهیز مدیریت شده، حمایت گـردد و به شیوه متوالی اطلاعات را در درون جداول متغییرها جمع آوری می كند. مثل جدول مسیریابی (Routing Table )

پایگاه اطلاعات مدیریتی درSNMP (MIB) : MIB در واقع مجموعه ای از اطلاعات هست كه به شیوه سلسله مراتبی سازماندهی شده هست و از پروتكل های مدیریتی از قبیل SNMP‌ بهره گیری می كند MIBها حاوی موضوعات مدیریت شده (Objects) می باشند كه بوسیـله شناسه های Object Identifier معیـن می شوند. یك مقوله مدیریت شده كه برخـی وقتها اوقات MIBگفته می شـود ، در واقع یكی از مشخصه های تجهیزات مدیریت شده می باشد. دو نوع مقوله مدیریت شده وجود دارد: Scalar Object و Tabular Object

موضوعات Scalar یك نمونه مقوله واحد را تعریف می كنند، ولی موضوعاتTabular ‌چندین مقوله به هم پیوسته و مشابه كه به شیوه گروهی در جداول MIB قرار دارند را تعریف می كنند. برای مثال تعداد پكتهای داخل ی Apple Talk به یك اینترفیس از یك روتر با atln put معین می گـردد كه یك موضوعScalar است و یك نمونه مقوله واحد را نشان می دهد. در سلسه مراتب MIB، هر مقوله برای شناسایی حاوی یك شناسه Object ID می باشد. سلسه مراتب MIB بصورت یك درخت ( Nameless route ) شرح داده می شـود . شكل پایین سطوح واگذار شده بوسیـله سازمانهای مختلـف را در درخت MIB نشان می دهد.

Object IDهایی بالاترین سطح، به سازمان های استاندارد سازی مختلـف متعلق اند و Object IDهای سطوح پایینتر به سازمانهای وابسته آن اختصاص می یابندفروشندگان می توانند شعبات و یا شاخه هایی را تعریف کنند كه حاوی موضوعات مدیریت شده برای تولیدات خودشان هست و MIBهایی كه استاندارد نشده اند، در شاخه های آزمایشی قرار می گیرند. برای مثال موضوعات مدیریت شده atln put می تواند توسـط نام موضوعی ISO مشخص شود. ضمناً ً یك صفحه نمایش عددی برای رهگیری و رسیدن به مقوله مورد نظـر نیز وجود دارد. برای مثال برای atln put مقدار این صفحه نمایش عددی معادل 1.3.6.1.4.1.9.3.3.1 خواهد بود.

SNMP V1

نخستین ورژن از SNMP می باشد که به همراه ساختـار اطلاعات مدیریتی مربوطه (SMI) و به ترتیب در RFC 1155 و RFC 1157مورد بازبینی قرار گرفته است.

(SMI: structure of management information)

(RFC: request for comments)

SNMP V1 روی پروتکل هایی مثل مسائـل پایین بهره گیری می شـود :

UDP: user datagram protocol
IP: internet protocol
IPX: novel internet packet exchange
DDP: apple talk datagram protocol
CLNS: OSI connectionless network service

این پروتكل به شیوه گسترده و به عنوان یك پروتكل مدیریتی در رابطه ات اینترنتی مورد بهره گیری قرار می گیرد. SMI‌نیز با استفاد ه از ASN.1 قوانینی را جهت بازبینی اطلاعات مدیریتی عرضه می دهد SMI حاوی سه مشخصه کلیدی می باشد.

ASN.1: abstract syntax notation . On .1

سه نوع از اقسام داده یا ASN.1 ( ASN.1 data types ) عبارتند از:
نام(Name) كه به صورت Object ID بهره گیری می شـود .
تركیب (Syntax) كه نوع داده مقوله را مشـخص می كند، مانندInteger/string
رمزگذاری (encoding) تشریح می كند كه چطور اطلاعات مرتبط به یك مقوله مدیریت شونده، به شیوه یك سری از بخش هایdata ‌شكل دهی شده و برای انتقال روی شبكه مورد بهره گیری قرار می گیرد.

اقسام داده وی‍‍‍‍ژه (SMI- specific data types) به دو دسته تقسیم می شوند:
اقسام داده ساده (simple data types)که سه نوع داده ساده داریم و همگی حاوی مقادیر واحدند:
نوع داده integrate در رنجی از -2,147,483,648 تا +2,1447,483,647
نوع داده octet stringدر رنجی از 65,535~0
نوع داده object ID که مجموعه هایی از تمام ID هایی می باشند که بر حسب قوانین موجود در ASN.1 در نظـر گرفته شده اند.
اقسام داده با کاربر گسترده ( Application- wide data types ) که هفت نوع داده با کاربر گسترده داریم:
نوع دادهnetwork address که برای نمایش یک آدرس از یک پروتکل ویـژه بهره گیری می شـود . اما می بایست دقت داشت که درSNMP V1 تنها آدرس های 32 بیتی حمایت می شوند.
نوع دادهCounter که به شیوه اعداد درست مثبت اند و شماره آنان بیشتر شدن می یابد تا به مقدار ماکزیمم خود برسد و سپس به صفر بر می گـردد و می بایست دقت داشت که در SNMP V1، سایز کانتر ها 32 بیتی است.
نوع داده gauges که اعداد درست مثبت می باشند و مقدار آنان بیشتر شدن یا کم شدن پیدا می کنند، ولی همیشه مقدار ماکزیمم خود را حفظ می کنند.
نوع داده time ticks که برای نمایش بعضـی رخدادها تا یک صدم ثانیه بهره گیری می شوند .
نوع داده opaque(مبهم) که برای نمایش یک رشته اطلاعات رمز نگاری قضاوتی شده (arbitrary encoding) که با نوع داده هایSMIمطابقت ندارد، بهره گیری می شـود .
نوع داده Integrateبرای نمایش اطلاعاتی که حاوی مقادیر درست اند.
نوع داده unsigned integrateبرای نمایش اطلاعاتی که حاوی مقادیر غیر درست اند.
جداول MIB ( SNMP MIB table )
در این جدول می توان با فرامین SET,GET NEXT, GET به یک سطر مورد نظـر دسترسی پیدا کرد.

فرمان های پروتکل SNMP V1

SNMP یک پروتکل ساده سوال / جـواب سیستم مدیریت شبکه NMS یک تقاضـای می فرستند و تجهیزات مدیریت شده جـواب مربوطه را بر می گردانند. این رفتار بوسیـله چهار فرمان GET, GET NEXT, SET, TRAP اجرا می شـود :

فرمانGET توسط NMSبرای بازیابی مقدار object instanceهای یک agent بهره گیری می شـود . در واقع کارگزار (agent) در جـواب به فرمان GET مقادیر مرتبط به Object instance ها را در یک لیست ساخته می کند .
فرمان GET NEXT توسط NMS برای بازیابی مقدار Object instance های بعدی در یک جدول و یا لیست بهره گیری می شـود .
فرمانSET توسط NMSبرای ست کردن یا قرار دادن مقادیر Object instance در جدول یا لیست یک کارگزار بهره گیری می شـود
فرمان Trap بوسیله ی کارگزار برای آگاهی دادن به NMS از وقوع یک رخداد با ارزش و معنی دار بطور غیر هم وقـت بهره گیری می شـود .

خب دوستان به انتهای مقاله آموزشی پروتکل snmp و کاربرد آن رسیدیم . از توجه و همراهی شما با این مطلب سپاسگزاریم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درمورد سرور مجازی روسیه و سرور مجازی سوئیس کلیک نمایید.