آشنایی با تگ del و کاربرد آن در html

در ادامه آموزش تگ های HTML قصد داریم در این پست به آموزش تگ del و کاربرد آن در html برای شما کاربران عزیز بپردازیم. امیدواریم مقاله آشنایی با تگ del و کاربرد آن در html مورد توجه شما قرار بگیرد و برایتان مفید و کاربردی باشد.

تگ del و کاربرد آن در html

تگ del و کاربرد آن در html

 

برچسب <del> متنی را که از یک سند حذف شده است مشخص میکند.

برای مشخص کردن متنی که جایگزین متن حذف شده میشود باید از عنصر <ins> استفاده کرد .

مثال ۱ دو متن حذف شده و جایگزین شده را نشان میدهد:

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!</p>

تگ del و کاربرد آن در html

تگ del و کاربرد آن در html

مثال ۲ :

 

<p>I am <del>very</del> <ins>extremely</ins> happy that you visited this page </p>

 

تگ del و کاربرد آن در html

تگ del و کاربرد آن در html

مثال ۳ :

<p><del>This text has been deleted</del></p>

تگ del و کاربرد آن در html

تگ del و کاربرد آن در html

 

تگ del و کاربرد آن در html

برای روز رسانی و تغییرات در یک سند از این دو عنصر <del> و <ins> استفاده میشود . رورگرها معمولا متن حذف شده را به صورت خط دار و متن جایگزین را به صورت زیر خط دار نمایش میدهند.

نشانه گذاری متن حذف شده می تواند در تعیین تفاوت بین نسخه های متعدد در یک سند ، مفید باشد.

 

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

هیچ تفاوتی بین تگ del در HTML 4.01 و HTML5 وجود ندارد .

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

 

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد

 

ویژگی هامقدارشرح
citeURLیک URL برای مدرک ی که علـت پاک متن در آن توضیح داده شده معیـن می کند
datetimeYYYY-MM-DDThh:mm:ssTZDتاریخ و وقـت حذف متن را معیـن می کند

ویژگی های عمومی

تگ del از خصوصیت های عمومی HTML حمایت می کند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

ویژگی های رویداد

تگ del از خصوصیت های رویداد در HTML هم حمایت می کند .

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeبروزرسانی
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

حمایت مرورگر ها

برچسب delدر تمام مرورگرهای مهـم مثل اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری حمایت می شـود .

خب دوستان به انتهای مقاله آموزشی آشنایی با تگ del و کاربرد آن در html نیز رسیدیم . ما در این سایت قصد داریم تمام عناصر HTML را در کناز مطالب سرور مجازی و سرور اختصاصی به شما آموزش دهیم. پیشنهاد می کنیم با سایر مقالات ما را همراهی نمایید.