دستور SuPHP برای php.ini

دستور SuPHP برای php.ini